Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Disse salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. Se Forbrukertilsynets veileder her.

  1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene, foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Strikkefina og Gullhåret er en nettbutikk for salg av strikkeoppskrifter til strikkeplagg designet av selger. Oppskriftene selges i PDF-format.

Oppskriftene er kun til privat bruk og skal ikke kopieres, videreselges eller deles. Det er heller ikke tillatt å selge varer laget etter oppskriftene.

  1. Partene

Selger er Strikkefina og Gullhåret v/Marie Helen Sunde, og betegnes i det følgende som «selger».

Strikkefina og Gullhåret er en nettbutikk for salg av strikkeoppskrifter til strikkeplagg designet av selger. Oppskriftene selges i PDF-format.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «kjøper».

Kontaktinfo:

E-post: strikkefina@gullharet.org

Organisasjonsnr.: 993 241 903

  1. Pris

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

  1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  1. Betalings- og leveringsbetingelser

Ved kjøp av en oppskrift hos selger vil kunden etter kort tid motta en ordrebekreftelse per e-post. Denne vil inneholde en lenke til en PDF-fil med oppskriften. Det anbefales å laste ned og lagre PDF-filen(e).

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  1. Angrerett

Det er kjøper som er ansvarlig for å legge riktig produkt i handlekurven, når kjøp gjennomføres.

Det er ikke angrerett på kjøp av PDF-filer fra nettbutikken.

  1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selger ikke leverer varen, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve kjøpet og/eller kreve kjøpesummen tilbakebetalt fra selger.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Varen sendes kjøper direkte etter betaling. Det kan en sjelden gang forekomme forsinkelser med opplasting, og kjøper bes i så tilfelle kontakte selger. Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for å oppfylle avtalen. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Det opplyses om at manglede programvareoppdateringer, manglede plass i e-postboks eller på mobilenhet eller registrering av uriktig e-postadresse også kan forsinke levering av varen.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse av selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving av kjøpet

Dersom selger ikke leverer varen til leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for å oppfylle avtalen. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

  1. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en feil/mangel ved oppskriften, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 md. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge å få mangelen rettet og varen omlevert, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve kjøpesummen tilbakebetalt fra selger.

Reklamasjon til selger må skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøper kan kreve mangler eller feil i oppskriften rettet og oppskriften omlevert. Retting og omlevering skal foretas innen rimelig tid. Retting og omlevering gjøres via e-post.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.

Heving av avtalen/kjøpet

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  1. Personopplysninger

Selger er sammen med Shopify.com behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn via Strikkefina og Gullhåret. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selger skal kunne gjennomføre sine forpliktelser i henhold til avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få oppfylt sin avtale med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.

Se også nettbutikkens Vilkår for personvern.

  1. Konfliktløsning

Klager må rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukertilsynet for å få meklingshjelp. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på tlf. 23 400 600 og på www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes ved ønske om å inngi en klage. Dette er særlig relevant for forbrukere bosatt i andre EU-land. Klage inngis her: http://ec.europa.eu/odr.